Дефектен акт Изпълнение на извадката

Дефектен акт е специален счетоводен документ, който регистрира дефекти, аварии, дефекти в оборудването и машините. Той се позовава на основната документация и се изготвя въз основа на заключенията на комисията от експерти. Комисията се назначава от ръководството на организацията, която извършва проверка на имуществото си и най-често включва служители от различни отдели. Обикновено компаниите, които имат много различни видове оборудване, оборудване и други дълготрайни активи, прибягват до изготвянето на този документ. Основата за работата на експертната комисия е заповед, издадена от директора на предприятието.

За какво е дефектен акт?

Дефектният акт е в основата на решението за отписване на дълготрайните активи. По време на инвентаризацията експертният комитет, когато открива недостатъци, вписва информация за тях в специална таблица и прави заключения за възможността или невъзможността за отстраняването им. Ако дефектите не могат да бъдат коригирани, тогава се взема решение за отписване на оборудването.

Ако дефектният акт е съставен неправилно, това може да служи като отказ от признаването от данъчната служба на разходите за ремонт или отписване на дълготрайни активи в данъчното счетоводство на предприятието.

Това, от своя страна, ще доведе до увеличаване (допълнително заплащане) на данъчното плащане и същевременно глоба.

Как да направите дефектни действия

Няма стандартна форма на дефектния акт, поради което организациите могат да го пишат или в свободна форма, или по специално разработен вътрешен шаблон. Обикновено този документ изглежда под формата на таблица или е съставен в списък, който включва цялата информация за откритите дефекти и вероятностите за тяхното коригиране. Ако организацията подготвя документ сам, може да го издаде както на бланки, така и на обикновен лист с размер A4. В този случай актът трябва да съдържа следното:

 • име на фирмата и информация за мениджъра;
 • точното наименование на оборудването или предмета, на които се извършва проверката на инвентара;
 • списък на длъжностните лица, включени в експертната комисия;
 • информация за установените дефекти;
 • препоръки за премахване на аварии и дефекти.

Законът се съставя в броя копия, който е необходим на всички заинтересовани страни, като всеки от тях трябва да бъде заверен от експертна комисия. Няма цени, цената на оборудването в акта не е посочена.

Инструкции за попълване на дефектния акт

 • В началото на документа са посочени датата и броят на заповедта за одобряване на формата на дефектния акт, приет в тази конкретна организация.
 • След това въведете информация за фирмата: нейното име, обозначаващо организационната и правната форма, както и структурната единица или отдел, в който оборудването и оборудването се проверяват за дефекти.
 • След това се вписват фамилното име, име и патроним на ръководителя на организацията, с които се вписват имотите и се поставя датата на чека и печатът (печатът е по избор, от 2016 г. юридически лица, както и индивидуални предприемачи не могат да го използват).
 • По-долу въведете името на документа, както и неговия номер на вътрешния документ. След това отново поставете датата на документа и въведете адреса, на който се проверява обектът.
 • Следващата стъпка отговаря на датата и броя на поръчката, която служи като основа за работата на експертната комисия, както и за нейния състав. Служителите, включени в комисията, трябва да бъдат посочени заедно с пълното име на длъжността, фамилното име, име и патроним.
 • След това се попълва подробна информация за оборудването, което е проверено: името, серията, номерът му и т.н., както и датата на издаване и въвеждане в експлоатация. По-долу е дадена информация за идентифицираните неизправности, съответстват на мерните единици и количеството им.

Изявленията, отразяващи същността на разбивките, трябва да бъдат внимателно обмислени, те трябва да бъдат колкото е възможно по-ясни и точни.

 • След това се предлагат опции за елиминирането им, както и, ако това не е възможно, съответните причини.
 • В последния раздел на дефектния акт членовете на експертната комисия трябва да потвърдят данните, вписани в документа, като подпишат пред посочените длъжности задължителното им декодиране.
 • След изготвянето на дефектното действие

  Въз основа на този документ членовете на комисията вземат решение за извършване на реставрационни работи, изброяват техния списък и също така посочват очакваната цена, след която оборудването или оборудването се подлагат на ремонт. Ако някой не е съгласен със заключенията на експертната комисия, той има право да обжалва това решение в съда.

  Дефектен акт

  Страницата се актуализира: 1/10/2015

  Дефектен акт е първичен счетоводен документ, който отразява установените дефекти и съдържа препоръки за тяхното отстраняване. Актът се изготвя въз основа на заключението на експертната комисия.

  Изготвянето на документа е необходимо, когато се извършват проверки на строителните обекти и когато се открият недостатъци. По правило актът съдържа в своята маса таблица, в която е посочен списък на необходимите работи за отстраняване на идентифицираните дефекти, без да се посочват показатели за разходите (т.е. дефектното действие е много подобно на оценката).

  Съдържание на акта

  Организациите могат да използват самостоятелно разработени форми на дефектни действия, които задължително трябва да включват следната информация:

  • Името на обекта, който се проверява за дефекти;
  • Изброяване на лица, включени в експертната комисия;
  • Списъкът с откритите дефекти;
  • Препоръки на Комисията за премахване на дефектите.
  Изпълнение на извадката

  Ако говорим за проверка на строителен обект, експертната комисия трябва да разгледа всеки отделен компонент (стените на сградата, покрива, подовете, прозорците, вратите и т.н.). След инспекцията всеки обект се записва в таблица, която също отразява процента на физическото му износване и специфичната работа, която трябва да бъде извършена, за да се отстранят дефектите.

  Въз основа на издадения акт комисията може да стигне до заключението, че е необходимо да се поправят помещенията, за да се отстранят дефектите. Това може да бъде като ремонт и ремонт.

  Най-често подготвянето на дефектни действия се прибягва в подготовката за ремонт. Всички неизправности и недостатъци, които трябва да бъдат коригирани, се вписват в таблица и се изготвя прогноза въз основа на дефектния акт.

  Blank Defect Act Изтегляне (Размер: KiB 47 | Изтегли: 29,633)

  Blanker.ru

  Вие сте тук

  Дефектен акт

  Дефектният акт се изготвя въз основа на резултатите от инспекцията на щетите, открити върху обекта, който е обект на проучването. Действието е от съществено значение за извършване на възстановителни работи. Деянието на дефектите върху обекта се съставя след проверка от специална експертна комисия.

  При съставяне на акт за идентифицираните дефекти, подобно на дефектна декларация, се съставя списък на установените недостатъци и дефекти в обекта, обект на проучването. Въз основа на акт на установени дефекти на даден обект членовете на комисията вземат решение да извършат реставрационен ремонт на идентифицирани дефекти и отклонения, за да ги отстранят или да ремонтират целия обект.

  Показва списъка с частите, които трябва да бъдат заменени, и работата, която трябва да бъде извършена. В заключение, прогнозните разходи за този списък с произведения и материали.

  За дефекти, идентифицирани по време на монтажа, въвеждане в експлоатация или изпитване на оборудването, както и резултатите от наблюдението на неговото състояние, се съставя деяние за дефекти на оборудването във форма OS-16.

  Как да направите дефектна мярка за поддръжка? Изпълнение на извадката

  Дефектното действие по текущото възстановяване се отнася до първоначалния счетоводен документ. То се попълва от институцията, чийто баланс включва обектите, които трябва да бъдат инспектирани. Изготвя се акт на специална комисия съгласно общоприетите стандарти (SNiP, GROWTH и GOST). Този документ е основа за изчисляване на прогнозната стойност на обекта.

  В кои случаи е съставен

  Дефектният сертификат за ремонт се издава само при откриване на неизправности в изследваните обекти. Те включват сгради и съоръжения, превозни средства, както и всякакъв вид оборудване. Такъв документ има право да издава различни институции, ангажирани с търговски дейности, независимо от принадлежността им към сектора на националната икономика. Най-често регистрирането на списък с дефекти за възстановяване се открива в строителните институции и в производството.

  Как да направите дефектни действия през 2018 година

  Деянията на дефектите за реставрационни дейности могат да бъдат съставени под всякаква форма или по стандартния формуляр. Някои институции сами разработват този документ, съдържащ необходимите колони и таблици. Само членовете на комисията, назначени със заповед на ръководството на институцията, имат право да попълнят формуляра. Комисията започва работа след запознаване с поръчката. Задачата на комисията е да проверява внимателно предметите за дефекти и дефекти. При инспектиране на строителна площадка, специалистите на комисията са задължени да проверят структурните елементи, чиято функционалност трябва да съответства на стандартните правила и държавните разпоредби, като се вземе предвид процентното износване на дълготрайните активи.

  При откриване на дефекти по време на контролния период членовете на комисията попълват доклада с разкритата информация. Въз основа на списъка с дефекти се прави оценка и обектът се ремонтира. Към делото могат да бъдат добавени фото материали, както и наблюдения на свидетели.

  В края на формуляра членовете на комисията трябва да напишат заключенията си за текущата позиция на обекта. Като правило такъв документ съдържа таблици за направата на всички идентифицирани коментари. Актът за външното състояние е подобен на прогнозата без съдържанието на прогнозираните показатели.

  За по-пълна обосновка на необходимостта от извършване на поддръжка или основен ремонт в документа трябва да се постави следната информация:

  • Името на улицата и адреса на къщата, където се планира ремонта.
  • Етапи на ремонт.
  • Списък на елементите, необходими за възстановяване.
  • Списък на всички наблюдения, открити по време на проучването и др.

  Изтеглете листовия дефект

  съдържание

  Деянието на дефектите се попълва от институцията на листове А4, като задължителното съдържание на следните данни е:

  1. По семеен списък на членовете, назначени от комисията.
  2. Име на институцията, в която се извършва изследването.
  3. Името на обекта, обект на разследването, с показването на техническа информация, вкл. инвентарен номер.
  4. Списъкът с намерените коментари.
  5. Препоръки на членовете на комисията за капиталови ремонти или текущо възстановяване и др.

  За да получи книгата законна юридическа сила, тя трябва да бъде подписана от всички членове на комисията и заверена с печат на институцията, където е проверен предметът.

  Често се появява необходимостта от написване на дефект с предприемачите, които подготвят своите производствени цехове или офис сгради за ремонт. В този сценарий комисията е създадена от висококвалифицирани специалисти, които ще съдействат за изчисляване на общата сума на разходите, необходими за отстраняване на установените дефекти. След одобряването на дефекта от членовете на комисията се прави оценка, при която се извършва изчисляването на разходите за предстоящите мерки за възстановяване.

  Пример за последната част на списъка с дефекти

  Пример за попълване на дефектното действие за текущия ремонт

  Деянието на дефектите по текущото възстановяване е документ, отразяващ дефекти и дефекти, открити в изследването на обекта от определена комисия. Този документ може да бъде съставен в следните точки:

  • По време на планирано проучване на обекта.
  • При изследването на обекта поради нарушаване на нормалната му работа.
  • При приемане на обекта от ремонта, след монтажа, когато съоръжението е пуснато в експлоатация.

  Този формуляр е основа за:

  1. Извършвайте ремонтни дейности.
  2. Отписване на разходите, направени при извършването на тези работи.
  3. Отписване на обект, когато е невъзможно да се възстанови.

  Действието е солидна маса, при която откритите дефекти се записват, без да се отчитат разходите за предстоящите разходи. Целта на този документ е да потвърди действителното състояние на обекта, за да определи мащаба на предстоящия ремонт и неговата осъществимост. И въз основа на този акт се събира допълнително:

  • Очакван ремонт
  • Доклад за осъществимостта на ремонтните работи.
  • Поръчка за извършване на ремонтни дейности или за отписване на обекта.

  Пробна дефектна ревизия

  Действието на главен ремонт се изпълнява, когато се открият дефекти на конструктивни или конструктивни елементи върху обектите, които ще бъдат инспектирани. Най-често такива изявления за възстановяване са направени от строителни фирми, на чиито баланс има много обекти, оборудване и други видове оборудване.

  Действието на възстановяването на капитала може да бъде завършено, както в произволна форма, така и в единна форма, одобрено от разпоредбите на Руската федерация. По този начин с решение на Държавния комитет по статистика на Руската федерация № 7 от 21 януари 2003 г. е одобрен стандартен формуляр № ОС16, който често се използва при инспектиране на обекти.

  Само членовете на комисията, назначени от ръководителите на институциите, които имат предмети в своя счетоводен баланс, имат право да попълнят този формуляр. Експертите имат право да извършат проверка на обекта само след като прочетат реда на главата. Комисията внимателно разглежда аварийните дълготрайни активи. Ако в конструкциите, елементите на съоръжението се открият някакви неизправности, комисията е длъжна да покаже разкритите забележки в изявлението. В края на изследването членовете на комисията трябва да представят заключения за състоянието на инспектирания обект и заключение за извършването на основен ремонт или текущо възстановяване. Декларацията за извършване на основната ревизия се състои от таблица, в която се записва информация за всички наблюдения. Съгласно съдържанието на списъка на дефектите за основен ремонт не се различава от действието на текущото възстановяване.

  Пробна дефектна ревизия

  Изтеглете формуляра за дефектни действия

  За по-подробно изследване на компилацията и редактирането на дефектното изявление препоръчваме да гледате видеоклипа.

  (Видео: "Ние редактираме дефектния списък на Excel (довеждаме до удобна форма)")

  Правила за извършване на дефектни действия: формуляр и попълнена проба за отстраняване на неизправности и функции за практическото използване на действието + полезни съвети за дизайна

  Дефектният акт: извадка от формата на акта за отстраняване на проблеми, попълване - темата на днешния ни преглед. Актът за отстраняване на неизправности служи за документиране на всички дефекти, установени по време на инспекция или проверка на актив, дефекти, разбивки на оборудването и т.н. Такъв акт също служи като основа за вземане на решение дали да се отстрани, поправи, прецени бъдещата работа или дори да се опита в съда неразрешени сериозни конфликти между заинтересованите организации.

  Оборудването и другите технически средства, както и различните помещения, се проверяват и проверяват редовно, а дефектното отстраняване служи за документиране на откритите дефекти и повреди. Актът винаги се изготвя от упълномощен експертен комитет, който трябва да включва представители на всички заинтересовани организации. Според резултатите от одита се правят заключения и експертни становища, които също са записани в акта. Въз основа на тях се правят оценки за ремонт или действия за отписване. Ето защо е много важно да следвате процедурата за съставяне на дефектния акт и да го регистрирате правилно.

  Днес ще разгледаме подробно как да направим дефектни действия, какви правила съществуват при попълване на стандартен формуляр, какви алтернативни форми се използват и как да се процедира с процедурата за съставяне на такъв акт.

  Основната цел на дефектния акт

  Дефектният акт обикновено се изготвя при проверка на оборудването (или други материални стойности), когато се открият дефекти или щети на актива. Проверката може да се извърши при приемане на оборудването (mattsennosti), по време на инвентаризацията и в други случаи.

  Дефектният акт е специален счетоводен документ, в който се регистрират всички дефекти, дефекти, повреди на оборудването и др., Открити по време на инспекцията на актив. Законът се отнася до първичната документация и се изготвя въз основа на заключението на експертна комисия. Комисията се назначава от ръководството на организацията - собственик на актива, който извършва проверка и проверка на имота. Обикновено комисията включва служители на компанията, технически експерти, представители на заинтересовани организации - контрагенти на собственика на одитираните активи.

  По време на техническата проверка или изпитването на оборудването комисията на експертите може да идентифицира дефекти, щети на актива. В този случай решението за поправка или отписване на актив се взема от членовете на тази упълномощена комисия въз основа на общите констатации от одита и експертното мнение, които са записани в акта.

  Актът за отстраняване на неизправности може да бъде в основата на решението за отписване на дълготрайни активи, извършване на ремонтни дейности и дори съдебни производства в случай на нерешени сериозни противоречия между съответните организации.

  Ако актът е съставен неправилно, той може да бъде причина за отказа да се признаят данъчните разходи за ремонт или отписване на активи, отказът да се изпълни съдебен процес и уреждането на спор между заинтересованите стопански субекти в съда. Това ще доведе до допълнителни загуби и финансови разходи.

  По принцип актът е двустраничен, съдържащ няколко секции, които трябва да бъдат попълнени:

  • заглавна част;
  • таблична част;
  • Накрая;
  • подписите на членовете на експертната комисия.

  Дефектният акт се счита за доста важен документ, тъй като той има пряко отражение върху бюджета на организацията и съдържа законосъобразни аспекти. Ето защо, завършването на закона изисква спазване на приложимите закони и стандарти. Въпреки това е разрешено известно изменение на най-обединената форма на деянието, но това не отменя указанието в него за всички задължителни данни и данни, в противен случай няма да има правна сила и ще загуби значението си.

  Правила за съставяне на дефектни действия

  Обърнете внимание, че за инспекцията на оборудването се съставя специална упълномощена комисия, състояща се от представители на всички заинтересовани организации, като доставчик, превозвач, предприемач - монтажник, ремонт, както и технически експерти и представители на организацията, която в момента притежава оборудването ( човек, майстор). Законът се одобрява от директора на организацията-собственик и се одобрява от главния счетоводител.

  За да се избегнат ненужните финансови загуби на предприятието, участниците в експертната група обикновено следват процедурите и изискванията за регистриране на дефектното деяние, извършват щателна проверка на оборудването и записват всички установени дефекти в акта.

  Дейностите по проверка и подписването на актовете следва да се извършват в присъствието на всички упълномощени лица. Не трябва да има корекции или грешки в действията. Към акта могат да бъдат добавени допълнителни експертни становища, техническа документация и др. Подписите на всички оправомощени членове на комисията се правят само след приключване на процеса на инспекция и никой няма оплаквания или несъгласия относно мнението.

  Всички лица, подписали акта, трябва да се съгласят с общото заключение и ако има лица, които не са съгласни със сключването на акта, те трябва да отразят своето мнение в деянието и да го подпишат. Тези, които не са съгласни, могат също така да обжалват решението на комисията в законно установената съдебна процедура.

  Имайте предвид, че макар съществуващите законови възможности да използват произволни актове за приемане, обикновено използват стандартни формуляри, тъй като те ясно определят основните ключови точки от инспекцията на оборудването. Правилното и точно попълване на всички необходими позиции на стандартни документи ще ви позволи да избегнете много спорни и конфликтни ситуации.

  В действието трябва да се посочат всички нюанси на резултатите от поведението инспекция на оборудването. В обобщената таблица се отбелязва колко елементи с дефект бяха открити и описани, какъв вид на идентифицираните дефекти и дефекти. Дефектите се разглеждат за евентуално елиминиране, в заключителната част на акта се правят общи заключения за евентуално отстраняване на дефекти / неизправности или отписване на оборудването, което показва защо не могат да бъдат отстранени идентифицираните дефекти.

  Актът за отстраняване на неизправности се отнася до основните документи, които характеризират основно техническото състояние на оборудването или други материали, поради което оценката не е посочена в този закон, въпреки че понякога в заключението комисията отбелязва общия размер на отписването на стойностите.

  След изготвянето на акта, въз основа на него, членовете на комисията вземат решение за отписване на материали или за извършване на реставрационни работи, изброяват техния списък, посочват общата прогнозна стойност на необходимата работа. След това оборудването се отписва или ремонтира.

  Прилагане на единната форма на дефектния акт OC-16

  Дефектното действие обикновено се използва при приемане, приемане за инсталиране, приспособяване или тестване на закупено оборудване, ако има дефекти или дефекти, които са значителни и могат например да засегнат неговата годност за употреба или да изискват допълнителен ремонт на оборудването. Формата на деянието е единна форма на OC-16, но не е строго установен модел и може да бъде променена.

  В зависимост от ситуацията и по чия вина е възникнала повредата, представителите на доставчика, превозвачът, организацията на договарящите инсталации или други заинтересовани лица, както и участващите технически експерти могат да участват в подготовката на отстраняването на неизправности. В зависимост от ситуацията се изготвя и подписва необходимия брой копия, по един за всяка от страните.

  Ще разгледаме още две допълнителни модификации на стандартната форма на акта за отстраняване на неизправности, които също често се използват за отразяване на идентифицираните дефекти в оборудването. Една от тези формуляри е предназначена за отписване на оборудване, а другата за оборудване, което се очаква да бъде ремонтирано. Формата "ремонт" на акта за отстраняване на неизправности се използва и за изготвяне на заключение за техническа комисия за оценка на жилищни или нежилищни помещения.

  Попълване на дефектното действие

  Празната форма се състои от два листа. Заглавната страница има за цел да посочи подробностите за страните, предаващи и получаващи оборудването, а вторият лист съдържа подробности за оборудването. Изтеглете формуляра на адрес http://nalog-nalog.ru/files/20150928oc16pr.doc

  На първия лист трябва да посочите данните за предаването и приемането на страните, датата и номерът на акта, както и основните данни за производителя и превозвача:

  • Име на организацията-клиент на оборудването, неговия код ОКПО;
  • Посочете структурната единица на клиента (ако е налице);
  • Пореден номер на документа и датата на неговото изготвяне;
  • Местоположение на оборудването (адрес, сграда / структура / цех);
  • Името на организацията-производител на оборудването, посочващо страната на произход, неговия код OKPO (ако има такъв);
  • Име на организацията-доставчик на оборудване, неговия код ОКПО;
  • Име на организацията-изпращач на оборудването, неговия код OKPO;
  • Името на организацията превозвач, нейния код OKPO;
  • Името на организацията на инсталацията, нейния код на OKPO;
  • Посочете в процеса на откриване на дефекти (приемане, инсталиране, пускане в експлоатация, изпитване);
  • Посочете номера и датата на действието на монтажа.

  След това, в таблична форма, е необходимо да се отчетат всички идентифицирани дефекти и необходимите подробности за оборудването:

  • име,
  • маркировка или номер на паспорта,
  • марка или тип
  • дизайнерска организация (ако има такава),
  • дата на производство на оборудването
  • датата на получаване на оборудването
  • открити дефекти.

  В таблицата можете да посочите няколко елемента.

  На втория лист формира акт, е необходимо да се направи общ извод и посочи подробно какво трябва да се направи, за да се регулират установените дефекти, посочи художници и датите на работата по отстраняване на установените дефекти.

  При съставянето на акта, разрешена от Комисията трябва да направи щателна проверка на оборудването и запис, за да се отрази по-подробно всички установени дефекти в акта, това ще помогне да се избегнат по-нататъшни спорове между страните.

  Освен това, отговорните лица трябва да подпишат подписа, като посочват техните позиции, фамилни имена и инициали. Отговорните лица обикновено са привлечени от клиента, представителя на организацията, която се намира в договарящата инсталация, представителя на производителя. Отбелязана е и датата на подписване на документа и печата на организациите, чиито представители са съставили този акт.

  Всички горни характеристики на оборудването трябва да бъдат отразени в табличната част на акта на този формуляр. Тези данни позволяват недвусмислено да се идентифицира оборудването и да се избегне появата на спорни ситуации.

  Ако един акт на единна форма, независимо по каква причина, организациите не са подходящи, можете да направите акта на произволна форма с посочване на всички по-големи подробности на заинтересованите организации и оборудване, както и подробна и ясна индикация за откритите дефекти, а също и да представи пред комисията, че провежда проверката на оборудването в края поставя подписа отговорни лица.

  Дори и в произволна форма на акта е необходимо да се придържат към основните стандартни правила за изготвянето на този документ, че той не е имал правна сила и доведе до по-нататъшни разногласия и спорове между отговорните лица или стопански субекти. Такива спорове и неточности могат да имат значителни финансови последици. Следователно, при изготвянето на акта трябва да се подходи внимателно и отговорно.

  Дефектен акт при отписване на оборудване

  Попълването на отстраняването на неизправности при отписването на оборудване е в много отношения подобно на правилата за компилиране и проектиране на унифицираната форма OS-16. Отговор за отписване се съставя и подписва от комисия, одобрена от директора на организацията, която притежава оборудването. Законът се изготвя и подписва от председателя на комисията, технически специалист, складодържател или друго отговорно лице, главния счетоводител, представителя на доставчика или организацията на инсталацията (в зависимост от ситуацията). Законът е одобрен от директора на организацията - собственика на оборудването в момента. Задължителна информация, която трябва да бъде посочена в акта за отписване на дефектно оборудване:

  1. Името на организацията, настоящият собственик на оборудването;
  2. Името на структурното звено;
  3. Подпис декодиране на директора на организацията - собственикът на оборудването;
  4. Номер на акта и датата на неговото изготвяне;
  5. Местоположение на оборудването (адрес, структурно звено);
  6. Дата и номер на поръчката, одобрила състава на комисията за проверка на оборудването;
  7. Определяне на членовете на упълномощената комисия (техните длъжности с пълно име);
  8. Информация за инспектираното оборудване (номер на инвентара, модел, марка, спецификации);
  9. Дата на производство или покупка;
  10. Дата на въвеждане в експлоатация;
  11. В табличната част трябва да изброите всички открити дефекти;
  12. Брой дефекти;
  13. Посочете начина за отстраняване на дефектите;
  14. Или причините за невъзможността за премахване на дефектите;
  15. След това членовете на комисията трябва да одобрят акта с подписа си.

  Имайте предвид, че този акт има за цел да характеризира отделно оборудване. Това означава, че ако има няколко изпитани съоръжения, тогава ще трябва да изготвим няколко акта. Или можете да използвате стандартния формуляр OS-16, като сте въвели всичко, което ви е необходимо, в едно действие.

  Извадка от попълнения отчет може да бъде изтеглена тук на адрес: http://nalog-nalog.ru/files/2_obrazec_spisanie_os.doc

  Дефектното действие при ремонта на оборудването

  Попълването на дефекти в ремонта на оборудването в много отношения е подобно на правилата за изготвяне и обработка на еднакви OS-16 форма и оборудване за отстраняване на неизправности. Ремонтният дефект на оборудването се съставя и подписва от комисия, одобрена от директора на организацията, която притежава оборудването. Законът се съставя и подписва от председателя на комисията, технически специалист, складодържател или друго отговорно лице, главен счетоводител на инсталационната организация. Законът е одобрен от директора на организацията - собственика на оборудването в момента.

  Задължителна информация, която трябва да бъде посочена в акта за отписване на дефектно оборудване:

  1. Името на организацията, настоящият собственик на оборудването;
  2. Името на структурното звено;
  3. Подпис декодиране на директора на организацията - собственикът на оборудването;
  4. Номер на акта и датата на неговото изготвяне;
  5. Местоположение на оборудването (адрес, структурно звено);
  6. Дата и номер на поръчката, одобрила състава на комисията за проверка на оборудването;
  7. Определяне на членовете на упълномощената комисия (техните длъжности с пълно име);
  8. Информация за проверяваното оборудване (номер на инвентара, модел, марка, спецификации);
  9. Дата на производство или покупка;
  10. Дата на въвеждане в експлоатация;
  11. В табличната част трябва да изброите всички открити дефекти;
  12. Брой дефекти;
  13. Посочете начина за отстраняване на дефектите;
  14. Или причините за невъзможността за премахване на дефектите;
  15. След това членовете на комисията трябва да одобрят акта с подписа си.

  Имайте предвид, че този акт има за цел да характеризира отделно оборудване. Това означава, че ако има няколко изпитани съоръжения, тогава ще трябва да изготвим няколко акта. Важно е тази форма на дефектиране да се използва и за описване на резултатите от проверката на помещенията и само на оборудването (вижте попълнената проба на връзката).

  Извадка от попълнения отчет може да бъде изтеглена тук на линка: http://nalog-nalog.ru/files/2_obrazec_remont_os.doc

  заключение

  Дефектен акт е, най-напред, технически документ за отстраняване на открити дефекти и дефекти в оборудването или други материали. Подобен документ помага за легално коригиране на установените дефекти, служи като основа за обезщетение или за отписване на активи, които не подлежат на ремонт. Заключението на експертната комисия, изготвила закона, позволява да се определят разходите и времето за по-нататъшни необходими ремонти. За да може този акт да има правна сила, той трябва да бъде съставен съгласно всички законови правила, в съответствие с всички необходими процедури и да бъде правилно изпълнен.

  В статията ни разгледахме подробно какво представлява действието за отстраняване на неизправности и процеса на подготовката му. Те разказаха за основните правила за практическото приложение на формите на такива действия. Процесът на инспекция и проверка на оборудването и другите активи е обезпокоителен процес, който изисква точност и грижа. След проверката и проверката на актива е важно да се документират точно всички документирани резултати и всички членове на комисията да осигурят действието с техните подписи.

  Надяваме се, че нашата статия ще ви помогне да изготвите правилно акта за отстраняване на неизправности и да следвате всички необходими законови процедури. Успех!

  Пример за дефектното действие за поддръжка

  Дефектният акт при текущия ремонт е документ, който урежда недостатъците и недостатъците, установени по време на инспекцията на помещенията от специално определена комисия.

  Подобни действия се изготвят и при мониторинг на извършената работа в много други области: ремонт на оборудване, специално оборудване, в строителството.

  Цел на документа

  Дефектният акт се отнася до формите на счетоводната отчетност, които се съставят от организации, занимаващи се с търговска дейност, използвайки разнообразно оборудване в счетоводния баланс. След приключване на проверката комисията попълва формуляр с установените нарушения и прави препоръки за тяхното премахване.

  Необходима е правилна подготовка на акта за организиране на правилния поток от документи в счетоводния отдел и отразяване на текущото състояние на средствата в баланса.

  По време на настоящите или основните ремонти е необходимо да се следи за правилното изпълнение на работата. За първично счетоводство се изисква дефектен акт за текущи ремонти, както и други форми на сходни действия от различни предприятия, които имат недвижим имот в своите счетоводни баланси, преди всичко административни помещения и промишлени съоръжения.

  Табличната информация на документа ви позволява да прецените състоянието на помещенията и да съставите списък с необходимите мерки за отстраняване на дефектите. За разлика от прогнозите актът съдържа конкретни изисквания за извършване на определени действия за коригиране, без да се посочват разходите за работа.

  Предприятие, което изготвя такива актове, може да използва своите формуляри за документи, които отчитат спецификата на дейността. Например в строителните организации се използва формуляр, който отразява структурните нарушения, идентифицирани по време на строителството, които поради тяхната значимост по отношение на последиците могат да доведат до сериозно увеличение на очакваните разходи и необходимостта от аварийна верига.

  Актът на поддръжката засяга жилищни и промишлени съоръжения, помещения, които с определена честота трябва да бъдат изследвани за инженерна и техническа безопасност. На всеки 5-10 години помещенията, включени в регистъра за ремонт, трябва да бъдат изследвани за техническо съответствие със стандартите на страната.

  Правила за попълване

  При спазване на определени изисквания дружеството следи състоянието на средствата в баланса и при необходимост прави корекции. Въпреки липсата на унифицирана униформа за всички области на формуляра, документът трябва да бъде изготвен в съответствие с определени правила.

  Изисквания за регистрация

  Дефектният акт е форма, в която трябва да бъдат отразени следните параметри:

  1. Името на обекта.
  2. Списък на представителите, определени за подготовката на акта.
  3. Открити дефекти и нарушения.
  4. Мерките, препоръчани от Комисията за премахване.

  Документът става правно важен само ако е подписан от всички членове на комисията. В своята работа експертите се ръководят от стандартите в сила в Русия, включително SNiPs, GROWTH и GOSTs. След попълването на акта и подписването му се поставя печатът на предприятието, по който комисията работи.

  Характеристики на процедурата

  Информацията от акта трябва да ви позволи да получите истинска представа за разходите за коригиращи действия:

  • видове работа;
  • мярка за измерване;
  • разходни позиции.

  Втората колона на формуляра е попълнена с информация за видовете предлагани видове работа и разходите за тяхното изпълнение.

  Третата колона дава единицата за измерване съгласно общоприетите стандарти (m2, m3 и т.н.)

  Правилно завършеното действие за всяка от инспекционните елементи изключва всякакви несъответствия между клиента и лицето, изпълняващо произведението.

  Проучването на помещенията включва проверка на следните параметри:

  1. Състоянието на основата и настилката.
  2. Описание на стени, отвори, различни конструкции, включително стълби, балкони, покриви.
  3. Информация за комуникациите и др.

  Всеки от параметрите трябва да се оценява по отношение на износването и при завършване на теста се правят конкретни препоръки.

  Във видеото за изготвянето на акта

  Всеки дефектен акт може да бъде придружен от подходящи приложения, които могат да включват чертежи с измервания, диаграми, снимки и подробни описания на установените недостатъци.

  Действието на ремонта

  Дефектна декларация за ремонт (дефектен акт).

  При планирането на поддръжката и ремонта документацията за оценка се съставя въз основа на дефектни списъци или дефектни актове, които са едно и също.
  За всеки обект, който трябва да бъде ремонтиран, се прави отделно дефектно изявление (дефектно действие), в което е посочен номерът на инвентара на този обект (стая). След това разходите за ремонт ще бъдат разпределени по тази позиция в съответствие с нейния инвентарен номер.

  Изготвяне на дефектирано изявление.

  При производството на ремонти на помещения често се появяват неизвестни работи, следователно правилната и пълна подготовка на дефектното изявление ще определи качествената подготовка на прогнозите, според която ще се извърши плащане за ремонт.
  За изготвянето на дефектното изявление се назначава комисия, състояща се от най-малко 3 души. Обикновено първият представител е ръководителят на структурната единица, която експлоатира помещенията, втората е ръководител на стопанството, а третият е специалист по строителство и ремонт. Необходимо е, че хората, назначени в комисията бяха експерти именно в района, където ремонтът е извършен например, ако ремонта включва голямо количество подмяна на проводници, кабели, лампи, дори и в Комисията за възможността да бъде енергетик, ако голяма част от тръбопроводи за отопление и водоснабдяване, след това специалист с познания в тази област и др.
  Първоначално съставен на чернова.

  Първо разбийте. След това ремонтни работи от общо строителство (отдолу нагоре по ред - под, стени, таван), след това електрическа работа, ниско напрежение мрежи, водопроводни и други работи.
  Изявлението отчита само количеството извършена работа, но за да провери верността на компилацията, която върнем, за да видим оценителя или строителя, който разбира оценките. Оценителят пита милион въпроса. Например: кои размери на врати и прозорци, ширината и дължината на первазите, демонтирането на прозорци в сграда, камък или дърво, монтирани заглавие радиаторите за боядисване един или два пъти, сглобяват с цокли или без кабелен канал и може дърво и т.н.

  и т.н. От всичко това зависи от стойността на работата, извършена при изготвянето на прогнозите.
  Ние допълваме изявлението, като вземаме предвид поясненията и корекциите.
  Изявлението се одобрява от ръководителя или главния инженер на организацията - собственик на помещенията.

  Образец на списъка с дефекти за ремонт на помещенията.

  Изтеглете дефектния лист за ремонт в Excel.

  Изтеглете доклада за отстраняване на грешки.

  Има специални компютърни програми, които формират списъка с дефекти. Разнообразието от ситуации, които възникват на практика, изисква участниците да разработят свои собствени формуляри и шаблони за хартиени документи. На тази страница можете да изтеглите безплатна извадка от списъка с дефекти за поправката на помещенията, да я коригирате и да я приложите в собствената си работа. Обръщаме на вашето внимание стандартизираната форма на списъка с дефекти OC-16, одобрена от правителството на Руската федерация, както и безплатна проба, разработена от нашите специалисти.

  Неправилното заявление за ремонт на помещения може да включва набор от мерки и да бъде едно за всички произведения. Друг вариант - изготвянето на дефектна декларация за всяко отделно събитие за ремонт на помещенията - също се осъществява, ако в работата са включени няколко изпълнители. Например, един прави замяната на покрива, друга прави полагане на тухли, третата извършва изграждане на допълнителни съоръжения.

  Необходими елементи от списъка с дефекти за ремонт на помещения

  • Името на доклада, датата на съставяне на данните за фирмата;
  • Данни за обекта: име, адрес,
  • Съдържание с обозначение на количествени и ценови данни ремонтни съоръжения, материали, термини;
  • Подписи на отговорни служители.

  Идеалният вариант за подготовка на дефектно изявление, когато е направено заедно с планирания изпълнител. Когато това се постигне, най-добрият резултат. Изчисленията са строго индивидуални във всеки конкретен случай и никой изпълнител не може предварително да каже крайната цена. Клиентът, напротив, винаги се интересува от общата сума.

  Списък с дефекти за ремонт на помещения

  Дефектна извадка от извлечение - изготвяне на дефектна декларация за основни ремонти, за ремонт на помещения

  Дефектно изявление
  основен ремонт
  проба ремонт дефектна декларация
  съставяне на дефектни действия
  поправка на повреди

  • Дефектен лист за ремонт на помещенията. Представете информация за състоянието на сградите и конструкциите. Предлагаме примерна експертиза със заключения и препоръки.

  Предлагаме Ви пълна информация за техническото състояние на сградите и конструкциите. За кратко време ще проведем преглед и ще представим експертен доклад със заключения и препоръки. И ще бъдете доволни от качеството и спестете време.

  ПРИЛОЖЕНИЕ №1
  Дефектен номер на извлечението
  Изпит на клиент:
  Име на обекта:
  Адрес на имота:
  Предмет на опита:
  От: "_" __ 201_
  Обобщена таблица на ремонтите (контрол на качеството на строителството) въз основа на резултатите от проучването на строителството

  Изготвяне на дефективно изявление за ремонт

  Изготвянето на дефектна декларация за основен ремонт винаги се извършва, когато трябва да обосновете необходимостта от ремонт. Самото изявление е документ, който описва необходимите ремонти, използваните материали и времето.

  Ако е необходимо, посочете спецификата на работата или местоположението на обекта (близо до жилищни сгради, училища). При изготвянето на списък за основни ремонти те също така посочват необходимостта от внимателно разглобяване на конструкциите, повторната употреба на вече използваните материали и необходимостта от обезвреждане на отпадъците.

  При съставяне на дефектна декларация за основен ремонт има представители на клиента или собственика на сградата, изпълнителя и специално свиквана експертна комисия. Всичките им подписи трябва да са под декларация. Комисията трябва да разполага с всички необходими инструменти и технически документи за инспекцията. Ако състоянието на сградата или нейната част не съответства на посоченото в техническата документация, то трябва да бъде коригирано към определената норма, т.е. ремонтирано.

  Извършването на основен ремонт изисква изготвянето на списък с дефекти, според който ще последват всички работи. Документът няма специфична форма на попълване, така че най-добре е да се провери предварително с клиента в каква форма би било по-удобно за него да го получи.

  Всяко задание за изготвяне на дефективно изявление е изключително индивидуално и не е възможно да се предскаже неговата приблизителна цена. Ако трябва да подготвите този документ, е по-добре да се свържете с специалистите предварително и да установите точните му разходи.

  Изготвяне на списък с дефекти за ремонта на помещенията

  Дефектното изявление е резултат от цялостна визуална проверка на сграда или стая, която се нуждае от ремонт. Тя отразява необходимия обхват на работа, техния ред и материали. Подготовката на списъка с дефекти за ремонт на помещенията се извършва от специално създадена комисия, която има необходимите познания в областта на ремонтните работи в присъствието на клиента и изпълнителя.

  Изявлението трябва да отразява данните, отнасящи се до ремонтираната сграда, адреса и номера й; причините, поради които помещенията изискват ремонт (пукнатини, не работи кабели); последващия ремонт с посочване на всички използвани материали. Това позволява не само да се направи оценка на финансовите изчисления за данъците и счетоводството, но и да се определи несправедлив изпълнител.

  В някои случаи изготвянето на списък с дефекти за ремонт на помещения може да помогне да се избегнат последващи ремонти. Ако помещенията подлежат на боядисване веднъж годишно, тогава сумата за боядисване трябва да бъде въведена в следващия лист. По този начин е възможно да поддържате стаята в идеален ред по време на операцията. Самото изявление е първичен счетоводен документ и може да се състави в произволен ред с задължителен списък на всички необходими елементи.

  Ако трябва да направите дефективно изявление, най-добре е предварително да се свържете с специалист, за да разберете цената му. Всеки отчет се съставя и заплаща поотделно, в зависимост от обема на работа, площта на помещението и другите условия на проверката.

  Дефектен закон: образец и форма

  Неусвоените дълготрайни активи не могат да се използват по предназначение. Това трябва да бъде документирано. Упълномощеният служител определя защо операционната система не е успяла и след това представлява актовете за отстраняване на неизправности със специално оборудване.

  Ролята на документа

  Проверката на специалното оборудване провежда специално създадена комисия. По време на проверката това е акт на проверка. В него са изброени необходимите ремонти и резервни части. Също така е направено заключение за пригодността за използване на конкретни подробности.

  Този акт служи като основа за формирането на оценки за ремонти. Също така, въз основа на него, да разработи проектна документация и да напише необходимите материали от склада.

  Не по-малко важна цел на акта за отстраняване на неизправности е да се обоснове отмяната на специално оборудване, когато ремонтът е целесъобразен и нерентабилен.

  Съдържание на документа

  Дружествата могат самостоятелно да разработват форми на актове за инспекция. Основното условие е съдържанието под формата на следната информация:

  • Наименование на специалното оборудване, проверено за дефекти;
  • Списъкът на служителите, включени в комисията;
  • Списък на откритите дефекти;
  • Препоръки за отстраняване на тези дефекти.

  Инструкции за извършване на действието

  Дефектният акт трябва да бъде извършен в съответствие със следните правила:

  1. Отговорността за завършване на действието е експертната комисия. Съставът на комисията се определя от ръководителя на дружеството, ако няма постоянно действаща комисионна в организацията.
  2. Датата на действието е датата на неговото създаване.
  3. Основният текст на акта започва с обосновката за изготвянето му - документът, въз основа на който е съставен актът (например заповедта на директора на дружеството).
  4. Първоначалната част на документа съдържа списък на лицата, включени в комисията, посочвайки позициите и пълното име.
  5. Това е последвано от табличната част. Тя съдържа следната информация: списък на дефектите, тяхното описание, списък на отстраняването на неизправности, името на изпълнителя и сроковете за изпълнение на строителните работи.
  6. Комисията пише окончателното си заключение.
  7. В крайна сметка председателят на комисията и нейните членове поставят своите лични подписи.

  Как се извършва проверката на специално оборудване

  Процесът на проверка на специалното оборудване се извършва на три етапа:

  1. Предварително откриване на дефекти По време на този етап се извършва визуална проверка на обектите на операционната система, измерване на изпълнението на специално оборудване и основни параметри, анализ на коментарите по неговата работа. Получените резултати се сравняват със стандартните стойности. Според резултатите се определя състоянието на специалното оборудване като цяло. Това се прави, за да се установи необходимата работа и сроковете за тяхното изпълнение.
  2. Откриване на неизправности в ПОС. Този етап включва проучване на конкретни комплекси по време на настоящата проверка. Това се прави, за да се определи тяхната годност за употреба.
  3. Детайлно откриване На този етап има пълно демонтиране на специално оборудване в процеса на ремонт. Също така се определя възможността за повторно използване на определени части и се установява естеството на предстоящите ремонти.

  Дефектният акт за поправката на помещенията: пример

  Дефектният акт, с оглед на особеностите и обстоятелствата на неговото съставяне, се отнася до документи от счетоводна форма, отразяващи всички дефекти, установени по време на изследването на обекта, както и препоръките, установени от комисията в края, с цел тяхното отстраняване.

  Той трябва да съставя тези документи по време на инспекцията на различни строителни обекти, за да идентифицира недостатъците, направени при изпълнението на определени работи.

  Изпълнените актове обобщават таблица в структурата си, където по-долу е посочен списък на произведенията, които са необходими за отстраняване на установените дефекти.

  Тези работи обозначават без да се фиксират ценовите показатели за определен обем (ако има такива, би било възможно да се разгледа съставеният акт като вид оценка, това е разликата между посочените документи).

  Организациите имат възможност да използват отделно разработени форми на дефектни действия.

  Последното трябва да съдържа следната информация:

  • Името на предмета, по отношение на който е извършена проверката, за да се идентифицират възможните дефекти;
  • Списъкът с представители (специалисти), чиито кандидатури са одобрени за участие в процеса на разглеждане и изготвяне на акта;
  • Списък на дефектите, открити при проверката на обекта;
  • Препоръки, определени с решение на комисията за отстраняване на установените дефекти.

  Ако става въпрос за извършване на проверка на обекта, завършен от конструкцията на обекта, в този случай е необходима определена комисия за проверка на всеки конструктивен елемент на обекта (стените на сградата, която се изследва, покривната конструкция, подовите настилки, прозорците, вратата и др.).

  Всеки от обектите от момента на инспекцията им е посочен отделно в таблицата. Определя се непосредствено конкретен процент физическа амортизация на обекта и се планират всички необходими видове работа, насочени към пълното отстраняване на установените дефекти.

  Въз основа на дефектния акт, издаден от комисията, последният взема информирано решение за наличието на необходимост от извършване на ремонтни работи по отношение на предмета, за да се коригират установените дефекти.

  Тук можем да говорим за обичайното обновяване и извършване на цялостна реконструкция.

  Всички дефекти и недостатъци, открити в съоръжението, които изискват незабавното им елиминиране, се въвеждат в таблицата с документи. Впоследствие се използва дефектна мярка като основа за бюджетиране.

  Ако искате да знаете как да решите точно проблема си, моля, свържете се с онлайн формуляра за консултант вдясно. Тя е бърза и безплатна! Или ни се обадете по телефона:

  +7 (499) 703-47-59
  Москва, регион Москва

  +7 (812) 309-16-93
  Санкт Петербург, регион Ленинград

  +8 (800) 550-72-15
  Федерален номер (безплатно обаждане за всички региони на Русия)!